Category Archives: Activism

ØŸ †˙´ Ǩßπ øƒ Ç˙埩´¿ ˜´∂flå Ï®´´∂øμ åŸ∂ Π¬¨®å¬flßμ flŸ Ç¥π®¨ß

300x100

ÈŸ åŸ flŸç®´åßflŸ©¬¥ ©¬ø∫å¬flß´∂ flŸƒø®μå†fløŸ ´Ÿ√fl®øŸμ´Ÿ†≤ Σfl†˙ †˙´ π®´√嬴Ÿç´
øƒ 쨬†flπ¬´ ç˙域´¬ß øƒ çøμμ¨Ÿflçå†fløŸ≤ †˙´ μ´∂flå π¬å¥ å 箨çflå¬ ®ø¬´ flŸ
´Ÿçø¨®å©flŸ© ø® ®´∂¨çflŸ© †˙´ flŸƒ¬¨´Ÿç´ øƒ çøŸƒ¬flç† øŸ ßøçfl´†fl´ß≥ ´紟†
˙fl߆ø®¥ †˙®øΣß ¨π ´Ÿø¨©˙ ´≈åμπ¬´ß øƒ †˙´ Ÿ´©å†fl√´ ¨ß´ øƒ μ´∂flå≤ ƒ®øμ †˙´
flŸçfl†´μ´Ÿ† øƒ ´†˙Ÿflç ˙冮´∂ åç®øßß †˙´ ÂΣåŸ∂åŸ åfl®Σå√´ß çøŸ†®fl∫¨†flŸ© †ø ©
´Ÿøçfl∂´ flŸ ¡ªª¢≤ †ø åfl∂flŸ© †˙´ π®øπå©åŸ∂å μåç˙flŸ´ øƒ ͬø∫ø∂åŸ ˜fl¬øß´√flç≤
åŸ∂ ƒ¨´¬¬flŸ© çøŸƒ¬flç† flŸ †˙´ ı嬰åŸß≥
Íøμ´†flμ´ß ƒø®©ø††´Ÿ≤ çøŸƒ¬flç† çøŸ†flŸ¨´ß Σfl†˙flŸ †˙´ ‰¨®øπ´åŸ ËŸfløŸςß ·
‰Ë‚ øΣŸ ∫ø®∂´®ß≥ Ê˙´ øŸ©øflŸ© Ç¥π®¨ß Π®ø∫¬´μ flß π¬åçflŸ© å∂∂fl†fløŸå¬ ∫å®®fl´®ß
†ø ´ƒƒ´ç†fl√´ çøμμ¨Ÿflçå†fløŸ åŸ∂ flŸƒø®μå†fløŸ ´≈ç˙埩´ ∫´†Σ´´Ÿ †˙´ fl߬åŸ∂ςß Ì®
´´° Ç¥π®flø† åŸ∂ ʨ®°flß˙ Ç¥π®flø† çøμμ¨Ÿfl†fl´ß≥ Ê˙´ ∂øμflŸåŸ† Ÿå®®å†fl√´ß øŸ †˙´
çøŸƒ¬flç†≤ π´®√åßfl√´ Σfl†˙flŸ ´åç˙ çøμμ¨Ÿfl†¥≤ ˙å√´ ˙å∂ †˙´ ´ƒƒ´ç† øƒ
μ宩flŸå¬flßflŸ© √øflç´ß åŸ∂ øπflŸfløŸß †˙å† ßπ´å° øƒ Ç¥π®¨ß flŸ fl†ß ´Ÿ†fl®´†¥≤ åß
Σ´¬¬ åß flßߨ´ß øƒ ®´¬´√åŸç´ †ø 嬬 çøμμ¨Ÿfl†fl´ß øŸ †˙´ fl߬åŸ∂≥
Ê˙´ Ÿ´©å†fl√´ ®´π´®ç¨ßßfløŸß ƒø® μ´∂flå ƒ®´´∂øμ åŸ∂ μ´∂flå 𬨮å¬flßμ å®´
ø∫√flø¨ß≥ Ïø® †˙´ μ´∂flå †ø ƒ¨¬ƒfl¬ fl†ß ®ø¬´ flŸ ¨π˙ø¬∂flŸ© å ∂´μøç®å†flç ßøçfl´†¥
– Σ˙´®´ ƒåfl® åŸ∂ åç種冴 ®´πø®†flŸ© çåŸ π®ø√fl∂´ çfl†flΩ´Ÿß Σfl†˙ †˙´ Ÿ´ç´ßß宥
†øø¬ß åŸ∂ åçç´ßß †ø flŸƒø®μå†fløŸ ®´oe¨fl®´∂ †ø μå°´ flŸƒø®μ´∂ ∂´çflßfløŸß –
çøŸ∂fl†fløŸß ƒø® μ´∂flå 𬨮å¬flßμ åŸ∂ ƒ®´´∂øμ øƒ ´≈π®´ßßfløŸ μ¨ß† ∫´ ´ß†å∫¬flß˙
´∂ ƒø® å ∂fl√´®ßfl†¥ øƒ √øflç´ß †ø ´Ÿ®flç˙ ∂´∫冴 åŸ∂ åç種冴¬¥ ®´ƒ¬´ç† 嬬 ß
´©μ´Ÿ†ß øƒ †˙´ πøπ¨¬å†fløŸ≥
Ê˙´ ç®´å†fløŸ øƒ å çøμμøŸ μ´∂flå π¬å†ƒø®μ flŸ Ç¥π®¨ß ˙åß †˙´ πø†´Ÿ†flå¬ †ø åç†
åß å ƒø¨Ÿ∂å†fløŸ ƒø® ´ß†å∫¬flß˙flŸ© †˙´ çøŸ∂fl†fløŸß ƒø® μ´∂flå ƒ®´´∂øμ åŸ∂
𬨮å¬flßμ flŸ Ç¥π®¨ß flŸ †˙´ flŸ†´®flμ π´®flø∂ ∫´ƒø®´ å ßø¬¨†fløŸ flß åç˙fl´√´∂≥ Ȇ
Σfl¬¬ ®´oe¨fl®´ π宆flçflπå†fløŸ åŸ∂ ßfl©Ÿflƒflç埆 flŸ√´ß†μ´Ÿ†≤ ∫ø†˙ ˙¨μåŸ åŸ∂
ƒflŸåŸçflå¬≤ ƒ®øμ 嬬 ߆尴˙ø¬∂´®ß Σfl†˙ åŸ flŸ†´®´ß† flŸ ∫®flŸ©flŸ© †˙´ †Σø
çøμμ¨Ÿfl†fl´ß †ø©´†˙´®≥
„fl†˙ †˙´ ®´ß¨μπ†fløŸ øƒ Ÿ´©ø†flå†fløŸß ¬å߆ Σ´´° ∫´†Σ´´Ÿ †˙´ ¬´å∂´®ß˙flπß øƒ †˙
´ †Σø çøμμ¨Ÿfl†fl´ß≤ fl† flß flμπø®†åŸ† †ø ®´ç嬬 †˙´ μåflŸ ®´çøμμ´Ÿ∂å†fløŸß ƒ®øμ
†˙´ €º¡€ ®´πø®† Å Πø†´Ÿ†flå¬ ËŸ†åππ´∂Ú ˜´∂flå „ø®°flŸ© Êø©´†˙´® åç®øßß †˙´
Îfl√fl∂´≤ 嬬 †˙®´´ øƒ Σ˙flç˙ å®´ øƒ °´¥ ®´¬´√åŸç´ †ø †˙´ π®øμø†fløŸ øƒ μ´∂flå
ƒ®´´∂øμ åŸ∂ 𬨮å¬flßμ flŸ Ç¥π®¨ßÚ
¡≥ ͆®´Ÿ©†˙´ŸflŸ© †˙´ ¬flŸ°ß ∫´†Σ´´Ÿ μ´∂flå åŸ∂ ∂´μøç®åç¥ flŸ Ç¥π®¨ß Σfl¬¬
flμπ®ø√´ †˙´ oe¨å¬fl†¥ øƒ åçç´ßß †ø μ´∂flå Σ˙flç˙ flß ç®¨çflå¬ †ø ߆®´Ÿ©†˙´ŸflŸ© ¬
´√´¬ß øƒ μ´∂flå ¬fl†´®åç¥≤ åß Σ´¬¬ åß †˙´ çåπå∫fl¬fl†fl´ß øƒ Ç¥π®flø†ß †ø çøŸŸ´ç†
Σfl†˙ ´åç˙ ø†˙´®≥ ˜ø®´ø√´®≤ Çøμμ¨Ÿfl†¥ ˜´∂flå ß˙ø¨¬∂ ∫´ ®´çø©Ÿflß´∂ åŸ∂ ߨππø®†
´∂ åß å ∂fl߆flŸç† †˙fl®∂ ß´ç†ø® flŸ †˙´ Ç¥π®¨ß μ´∂flå ¬åŸ∂ßçåπ´≤ åß fl† çåŸ ß´®√
´ åß åŸ ´≈åμπ¬´ †øΣå®∂ß π®ø∂¨çflŸ© çøŸ†´Ÿ† †˙å† ®´ßπ´ç†ß †˙´ π®flŸçflπ¬´ß øƒ
∂fl√´®ßfl†¥ åŸ∂ 쨬†fl稬†¨®å¬flßμ≥
€≥ Ç®´å†flŸ© å √flßfløŸ ƒø® åŸ flŸ†´©®å†´∂ μ´∂flå ¬åŸ∂ßçåπ´ flŸ Ç¥π®¨ß≤ ߆宆flŸ©
Σfl†˙ †˙´ ´ß†å∫¬flß˙μ´Ÿ† øƒ å ßπ´çflå¬flß´∂ Å∂√flßø®¥ Çøμμfl††´´ †åß°´∂ Σfl†˙
Σø®°flŸ© øŸ μ´∂flå πø¬flç¥ åŸ∂ †˙´ ¬´©fl߬å†fl√´ ƒ®åμ´Σø®° ƒø® μ´∂flå Σfl†˙flŸ å ®
´¨Ÿflƒfl´∂ Ç¥π®¨ß≥ „ø®° ß˙ø¨¬∂ ߆宆 †øΣå®∂ß †˙´ ç®´å†fløŸ øƒ å 쨬†fl¬flŸ©¨å¬
åŸ∂ 쨬†fl稬†¨®å¬ fl߬åŸ∂Σfl∂´ ∫®øå∂çå߆´®≤ μø∂´¬¬´∂ øŸ ÅÂʉ Ê◊ ´ß†å∫¬flß˙´∂ ∫
¥ Ï®åŸç´ åŸ∂ Ì´®μ埥≤ åŸ∂ ߆´πß ß˙ø¨¬∂ ∫´ †å°´Ÿ †ø flμπ®ø√´ åçç´ßß †ø
øƒƒflçflå¬ ∂øç¨μ´Ÿ†å†fløŸ ƒø® ∫ø†˙ Ì®´´° Ç¥π®flø† åŸ∂ ʨ®°flß˙ Ç¥π®flø†
Δø¨®Ÿå¬fl߆ß≤ flŸ ¬flŸ´ Σfl†˙ †˙´ π®flŸçflπ¬´ß ß´† ø¨† ∫¥ †˙´ Øπ´Ÿ Ç¥π®¨ß
Çøå¬fl†fløŸ≥
#≥ ‰Ÿçø¨®å©´ μ´∂flå çø¬¬å∫ø®å†fløŸ øŸ å π®øƒ´ßßfløŸå¬ ∫åßflß≤ Σ˙´®´∫¥
Δø¨®Ÿå¬fl߆ßς ø®©åŸflßå†fløŸß≤ μ´∂flå ∂fl®´ç†ø®ß≤ åŸ∂ ´∂fl†ø®ß–flŸ–ç˙fl´ƒ åç†fl√´¬¥
μø†fl√冴 †˙´fl® ߆僃 †ø Σø®° Σfl†˙ çø¬¬´å©¨´ß ƒ®øμ †˙´ ø†˙´® çøμμ¨Ÿfl†¥≥ ÈŸ†
´®Ÿå†fløŸå¬ ø®©åŸflßå†fløŸß Σfl†˙ åŸ flŸ†´®´ß† flŸ ߨππø®†flŸ© †˙flß π®øç´ßß øƒ flŸ†
´©®å†fløŸ≤ flŸç¬¨∂flŸ© †˙´ ËŸfl†´∂ ˆå†fløŸß≤ †˙´ ‰¨®øπ´åŸ ËŸfløŸ åŸ∂ †˙´ Çø¨Ÿçfl¬
øƒ ‰¨®øπ´≤ ß˙ø¨¬∂ å¬ßø πå¥ å††´Ÿ†fløŸ †ø Σø®° å¬øŸ© πå®åμ´†´®ß †˙å† ´Ÿçø¨®å©
´ ßø¬fl∂ åŸ∂ ߨ߆åflŸå∫¬´ π宆Ÿ´®ß˙flπß≥
Decode the article on http://www.altphabet.org/?art=ccmc01

Tagged , , , , , ,

TedX Nicosia returns on 9 March!

logo

TEDxNicosia enters its second year with the event due to take place at Pallas Theater in Nicosia on Saturday, March 9 2013, from at 10 am – 5 pm.

According to the organiers, TEDxNicosia was born out of the search for inspiration in Cyprus. Since the inaugural event on November 30, 2011, a lot has happened in Nicosia, in Cyprus and the world. Locally, and starting with the positive, we now have a more vibrant, grassroots effort to regenerate an entrepreneurship ecosystem foster fresh ideas and nurture the bright minds in this country. On the other hand, Cyprus and its capital city, Nicosia, are facing their worse worst financial crisis in the last forty years. With the financial crisis in Cyprus at full steam, out of the woodwork comes the social value system that largely lead the country where it is today.

So rather than asking: “What could we have done to prevent this?” this TEDxNicosia event will be asking the audience to RE.Think. Re.Generate. Re.Act!.

School Competition Against Racism Calls for the Best Student Newspapers

poster ENPress Release issued by the European Commission Representation in Cyprus:

A school competition against racism and xenophobia has been launched by the UN Refugee Agency in Cyprus, the Ombudsman’s office and the European Commission Representation in Cyprus. With the slogan “Talk about racism and xenophobia: silence is not a solution”, the competition is looking for the best student newspapers.

The competition invites public and private secondary schools to create a newspaper with articles, reportages and researches as well as opinions on asylum and migration, racism and xenophobia. Objective and unbiased coverage of these issues is one of the criteria that will determine the winning newspapers.

With regards to the overarching aims of the competition the organisers explain: “We aim at dispelling stereotypes and prejudices against migrants and refugees and to emphasize both the necessity and the benefits that the integration of persons with different backgrounds can yield on the Cypriot society”.

Identifying and addressing racism at schools, with reference to tensions with a racist overtone that occasionally takes place at schools, lies also behind the competition: “The effective management of such incidents by the school community strengthens the resistance of students, and future citizens, against racism; it also responds to the needs of the multicultural society and wider diversity that characterizes Cypriot schools and the society at large,” the proposal reads.

An interview with a refugee or migrant or with an organization that advocates for their rights; an anonymous research within the schools to detect potential racist incidents; the coverage of an event – organised by the students – that brings together migrants and locals; are a few of the 15 suggested stories that students can tackle as young reporters.

In order to support the students’ efforts, the organisers stand ready to provide sources and educational material on the issues of xenophobia, racism and refugees; and to visit schools to discuss with students on these topics.

Six successful newspapers – three from Gymnasiums and three from Lyceums and technical schools – will be selected by an ad hoc committee. School winners will be awarded – at a special ceremony to be announced later – laptops, cameras, video cameras as well as symbolic placards with the inscription “Schools against Racism”. The cost of the awards, including the placards, will be borne by the European Commission Representation.

With the aim to enhance a thorough and critical discussion on the competition’s themes, the organisers expect schools to work as a team and submit one group entry to the competition. Based on this rationale, the awards will be placed at the winning schools for the mutual and common benefits of the students.

Deadline of the competition is the 29th March 2013. All interested schools must submit their newspapers in an electronic format. Check out the event on Facebook and YouTube!

Archana Kapoor at CCMC for event tonight!

The CCMC team is privileged to have a community media activist in our midst today – Archana Kapoor, who will be speaking at a public talk on community radio in India tonight at CCMC, 6pm. (For directions to CCMC click here.) Here’s a link to the invitation and see below for a sneak peak of the interview we are recording with Archana – look out for more soon and see you all tonight!

Archana1

Tagged , , , , , ,

Community Media activist Archana Kapoor at CCMC this Monday 28 January

ARCHANA QUADRATThe Cyprus Community Media Centre (CCMC) is hosting a prominent community media activist from India as part of its ongoing advocacy campaign for the recognition of this sector in Cyprus. Entitled ‘Community Media: Giving Voice to the Voiceless’ this public talk followed by discussion will feature a keynote speech by Archana Kapoor, a filmmaker, author and activist. Ms Kapoor is also the publisher of Hardnews magazine, an independent political monthly in India, and founder of the NGO SMART that works with marginalised communities in India. Two years ago Kapoor launched a community radio station in an impoverished rural community outside Delhi. The radio station went on to win a National Award from the Government of India in 2012. Kapoor is also on the governing board of the Community Radio Association, an organisation established in order to promote and lobby for the community radio movement. The event will be followed by a reception. Look forward to seeing you there! Download your invitation here.

Tagged , , , , , ,

CCMC Incentive Awards announced tomorrow!

Photos from Day 2 of CMFE Conference 2011 #cmfe2011

Stop the press!

CCMC is announcing the recipients of its Incentive Awards for Media Collaboration tomorrow Tuesday 22 January, 11 am, at a ceremony at the Home for Cooperation in Nicosia.

The Incentive Awards were launched in September 2012 under the MultiCommMedia project in order to promote professional collaboration between the Greek Cypriot and the Turkish Cypriot media, and to initiate a discussion about the importance of a common media space for all Cypriots.

At CCMC we believe wholeheartedly that the exchange of content as well as dialogue among media across the island can play a crucial role in helping all communities understand each other’s daily realities and concerns.

We can’t wait to announce the new partnerships, and we are convinced that their work will create new possibilities for cross-community understanding!

And the newly opened Crossroads Cafe will be providing us with the best coffee and cookies in town!

Development in Theory, Development in Practice

development_invitation

We told you they were busy!

Development seems to be all the buzz at the moment! The NGO Support Centre, in organising an open discussion on «Development in theory, Development in practice» to be held on Monday, 21 January, 18:00, at the European University of Cyprus, Room 203.

During the event two books will be presented, written within the framework of the «Knowledge Makes Change!» project.

The first book, «Development theory and Development in Practice: A Dialogue», was written by Dr. Alexander Apostolides and Mr. Stefano Moncada, and looks at the synergies emerging between, on the one hand, theoretical analysis, and the practical aspects of development on the other.

The second book is entitled «Working Together to Reach Our Goals», and was written by Mr. Marios Antoniou. The book aims at providing a basic understanding on the concept of international development, introducing the UN Millennium Development Goals (MDGs) and presenting the progress that has been made in achieving them.

Keep an eye out for more exciting development events and much, much more coming up next week!

Envisioning Education in Cyprus in the 21st Century

AHDR

CCMC member the Association for Historical Dialogue and Research (AHDR), working in collaboration with the Cyprus Academic Dialogue (CAD), are organising a policy dialogue discussion on ‘Education in Cyprus in the 21st Century’ on Thursday January 24, from 18.30 – 20.30 at the Home for Cooperation.

The discussion will focus on the following issues:

·         The role of Education in Cyprus, within the current socio- political situation and its possible contribution to the efforts towards a settlement of the political problem, and

·         How education could contribute to the sustainability of a future settlement?

The discussion will be held in Greek, Turkish and English and translation will be provided.

Th event will be the first installment of an exciting initiative involving key stakeholders from the main communities in Cyprus working collectively on a public consultation driven procedure, which will lead to the production of policy recommendations on education in Cyprus. The policy paper will be formulated using all key points raised in this series of events in order to articulate a collective vision on the future of Education in Cyprus in the 21st Century. Moreover, the policy paper will include recommendations on educational policies in the two main communities in Cyprus, both within the current political (pro-settlement) environment, as well as within a post-settlement political environment (irrespective of the content and the form of this political settlement).

The initiative is based on the AHDR’s comprehensive research project, exploring history teachers’ views of the Greek Cypriot and Turkish Cypriot history curricula and textbooks used across the existing divide in Cyprus, as well as history teachers’ use of methods that promote, historical thinking in their teaching.  You can download “History Educators in the Greek Cypriot and Turkish Cypriot Community in Cyprus: Perceptions, Beliefs and Practices” from the AHDR website.

For more information, please contact AHDR by e-mail ahdr.mide@gmail.com, or on the phone at +357-22-445740 or +90-548-8345740.

Open Discussion: Feminism and Development

feminism_invitationAs part of a series of events dedicated to development, CCMC member the NGO Support Centre (Twitter ngo_centre) is organising an open discussion on the topic of Feminism and Development. The event will take place on Friday 18 January at 11am at the Greek Cypriot Union of Journalists in Nicosia.

All events are organised within the framework of the «Knowledge Makes Change!» project, which aims to raise public awareness in relation to international development and development aid.

The discussion is supported by another CCMC member organisation, the Mediterranean Institute for Gender Studies (MIGS) – Twitter @MigsCy.

Join the Discussion about Climate Change at the Goethe-Institut!

Goethe_Institut-logo-057F9CB607-seeklogo.comOur neighhours and close colleagues at the Goethe-Institut Cyprus are holding a series of events this January on the issue of climate change.

On Monday 14 January a poster exhibition about environmental issues by the famous German artist Klaus Staeck will be opened in the Goethe-Institut’s hall at 6.30 pm, followed at 7.00 pm by the screening of “The Age Of Stupid” (UK; 2009; 92 min. Dir: Franny Armstrong), the first of five international documentary films to be shown from 14-18 January at the Goethe-Institut about the environmental challenges mankind faces. All films are with English subtitles and admission is free. The complete list of the films can be found here.

On Wednesday 23 January at 6.30 pm, the Goethe-Institut Cyprus and The Cyprus Institute will hold a public lecture by the eminent scientist and climate researcher Prof Jos Lelieveld of Max Planck Institut Mainz in Germany and Institute Professor at The Cyprus Institute, on the issue of “Climate change in the Eastern Mediterranean and Middle East”. The lecture will be in English and will be followed by a small reception.

On Thursday 24 January at 7.00 pm film director Stephen Nugent and the cameraman Chris Lewis, who have been working for Greenpeace to document the organisation’s activities in the arctic against industrial exploitation and environmental destruction, will present their films and inform us about planned activities to prevent the melting of the polar ice caps and the deterioration of the arctic environment.

For more information call Elena Petrou on +357-22-674608.

%d bloggers like this: